Powiat Myszkowski na półmetku kadencji

8,2 miliona środków zewnętrznych pozyskane dla szkół. 2,3 mln przeznaczone na rozbudowę Szpitala Powiatowego. Inwestycje drogowe za 7,7 mln zł. Sprzedaż terenów inwestycyjnych za 6,4 mln zł. Najniższe bezrobocie w historii Powiatu. Na półmetku obecnej kadencji samorządowej mamy dla Państwa sporo dobrych wieści. Powiat Myszkowski w ciągu minionych dwóch lat zanotował bardzo dobre wyniki. Dobrze przedstawia się stan finansów powiatowych. Liczne inwestycje w zakresie drogownictwa i przebudowy szpitala, sprzedaż terenów inwestycyjnych, efektywna polityka w sferze szkolnictwa i wprowadzanie programów edukacyjnych dla uczniów, szereg inicjatyw dla osób bezrobotnych, wsparcie organizacji pozarządowych – to tylko niektóre z pól działalności Zarządu Powiatu Myszkowskiego. Polityka ta przyniosła mieszkańcom wszystkich gmin wiele korzyści, zarówno pod względem jakości codziennego życia, jak również w kontakcie z instytucjami powiatowymi. Szczegóły dwóch lat Powiatu Myszkowskiego poznają państwo w poniższym tekście.

3.jpg
Zarząd Powiatu: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkiowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec, Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski podczas oględzin prac na drodze w Kotowicach

O tym, w jakiej kondycji znajdują się podmioty państwowe i samorządowe świadczą nie tylko statystyki i dane liczbowe, ale również jakość ich pracy i wykonywanych przedsięwzięć. Innymi słowy: o sytuacji w samorządzie decyduje zakres i sposób wykorzystania środków budżetowych. A ponieważ najczęściej jest ich zbyt mało, racjonalna polityka budżetowa i mądre gospodarowanie jest podstawą wszystkich działań i długofalowego planowania.
Zarząd Powiatu Myszkowskiego – Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub GrabowskiRafał KępskiMariusz Morawiec – od początku obecnej kadencji kieruje się właśnie tymi zasadami. Dominuje gruntowna analiza, będąca podstawą każdej decyzji.

Praca odbywa się w ścisłej współpracy z Radą Powiatu Myszkowskiego z Przewodniczącym Andrzejem Jastrzębskim na czele.

6.jpg
Zarząd Powiatu podczas inspekcji budowy chodnika  w Trzebniowie


W efekcie po dwóch latach Powiat Myszkowski może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi i dużą ilością nowych inwestycji. Zarówno bezpieczeństwo finansowe, jak i rozmach inwestycyjny dowodzą nie tylko bardzo dobrej strategii zarządzania, jaką reprezentuje Zarząd Powiatu, ale przede wszystkim rysują pozytywny obraz przyszłych lat.

Pamiętajmy o tym, że:
- wykonane remonty dróg – to poprawa powiatowej sieci drogowej
- remont szpitala – to lepsza jakość usług medycznych na terenie Powiatu
- sprzedaż terenów inwestycyjnych – to miejsca pracy i rozwój gospodarczy

- inwestycje w szkolnictwie – to lepszy start młodzieży w dorosłe życie

Jak mówi porzekadło – to, co zrobimy dziś, zaowocuje jutro. Można powiedzieć, że decyzje Zarządu Powiatu już przynoszą efekty: jedna z pierwszych firm, która kupiła tereny inwestycyjne należące do Powiatu, rozpoczyna właśnie działalność. A to dopiero początek.

111.jpg
Tak kiedyś prezentowała się droga Bliżyce-Sokolniki, popękany asfalt i nierówności

222.jpg
A tak wygląda dziś: równy asfalt z chodnikiem po lewej stronie

Podstawą przyszłego powodzenia, jest dzisiejsze gospodarowanie. Zarząd Powiatu działa w sposób długofalowy, mając na względzie nie tylko obecne warunki, ale przede wszystkim – przyszłe.

Dlatego w pełnym zrozumieniu rozmachu gospodarczych działań Zarządu Powiatu może pomóc krótkie omówienie najważniejszych sfer działalności.

Sprzedaż terenów inwestycyjnych – rozwój gospodarki i miejsca pracy
Powiat Myszkowski prowadził w latach 2015-2016 bardzo efektywną sprzedaż terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Tereny te są ulokowane na tzw. Polach Będuskich. Już w 2015 r. zainteresowanie inwestorów zaczęło znacząco rosnąć. Powiat Myszkowski skutecznie realizował politykę promocji tego obszaru i przyciągania uwagi inwestorów. Przede wszystkim podkreślano, że cały obszar jest zrewitalizowany, uzbrojony i przystosowany do szerokich inwestycji. Na zainteresowanie inwestorów wpłynęła wiadomość o tym, że w roku 2017 roku zostaną oddane do użytku pierwsze odcinki obwodnicy, która przebiega właśnie przez tereny inwestycyjne Powiatu Myszkowskiego.

4.jpg
Droga powiatowa na odcinku Kuźnica – Lgota-Mokrzesz przed remontem…

5.jpg
… i po remoncie – efekt mówi sam za siebie

Starosta Dariusz Lasecki skutecznie zabiegał o to, aby właśnie odcinek obwodnicy biegnący przez tereny inwestycyjne był budowany w pierwszej kolejności. Dzięki temu inwestycja rozpoczyna się od projektowanego ronda na ul. Pułaskiego.

- Sukcesywnie rośnie liczba nabywców działek inwestycyjnych w Powiecie. Jest to wymierny efekt działań Zarządu Powiatu, kontaktu z przedsiębiorcami oraz bogatej i atrakcyjnej oferty. Jako Zarząd kierujemy się tym, aby stwarzać warunki sprzyjające inwestycjom. Dzięki temu udało się od początku kadencji przyciągnąć nowych inwestorów i przekonać ich o walorach tutejszej lokalizacji. Są to działania, które podejmujemy z myślą o mieszkańcach Powiatu- mówi Starosta Dariusz Lasecki.

7.jpg
Stan drogi na odcinku Wojsławice-Cynków – popękany asfalt, brak pobocza

8.jpg
To samo miejsce od drugiej strony na drodze Wojsławice – Cynków po remoncie

Od początku obecnej kadencji, w latach 2015-2016, dzięki polityce Zarządu, sprzedano  należące do Powiatu Myszkowskiego tereny inwestycyjne na łączną kwotę 6 301 736 zł o powierzchni 18,79 ha.
W roku 2015 sprzedano działki na kwotę 3 168 555,03 zł o łącznej powierzchni 8,46 ha, w tym 7,7 ha wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat zbył 5 działek w drodze przetargu.
W roku 2016 sprzedano nieruchomości na kwotę 3 133 181,40 zł (stan na dzień 24.10.2016 r.). o pow. 10,33 ha. Główną ich część stanowią tereny na Polach Będuskich, na których przedsiębiorcy wykupili 10 działek.
Te liczby świadczą o dużym zainteresowaniu inwestorów, co w szerokiej perspektywie oznacza większą liczbę miejsc pracy dla naszych mieszkańców.
9.jpg
Droga powiatowa Zaborze-Przybynów po remoncie z nowym idealnie równym asfaltem

W roku 2016 zanotowano najniższy w historii Powiatu poziom bezrobocia. Obecnie stopa bezrobocia wynosi zaledwie 11,2%. Jest to obniżenie o kolejne dwa punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku (13,4%). Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiednie działania w sferze zwalczania bezrobocia podejmuje Zarząd Powiatu Myszkowskiego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy jako jednostką organizacyjną. Widzimy pierwsze owoce skutecznej polityki aktywizującej tereny inwestycyjne Powiatu. Warto dodać, że w latach 2015-2016 PUP przeznaczył 22 509 885 zł na pomoc osobom bezrobotnym.”
Przypomnijmy, że Pola Będuskie to obszar, który Powiat Myszkowski przygotował do prowadzenia działalności gospodarczej. Ich ogromną zaletą jest bardzo dobre położenie. Ponadto nabywcy mają do dyspozycji w pełni uzbrojone tereny z siecią dróg wewnętrznych, odwodnieniem, siecią elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Budowana właśnie obwodnica jeszcze wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną całego obszaru.

10.jpg
Budowa ciągu pieszo-jezdnego przed Zespołem Szkół nr 1 w Myszkowie; 
tu: Zarząd Powiatu wizytuje inwestycje

Malejące zadłużenie – lepszy stan finansów powiatowych

O stanach finansów jednostki samorządowej świadczy między innymi poziom zadłużenia, wynikający najczęściej z zaciągniętych wcześniej kredytów. Polityka Zarządu Powiatu Myszkowskiego zmierza do regularnego zmniejszania stanu zadłużenia. Dobitnie świadczy o tym realizacja inwestycji powiatowych z wykorzystaniem środków pozyskanych z zewnątrz lub własnych, zamiast sięgania po kosztowne kredyty.
- Naszym celem jest zrealizowanie jak największej ilości inwestycji jak najmniejszym kosztem. Kredyt inwestycyjny jest niejednokrotnie bardzo potrzebny i staje się nieraz jedynym rozwiązaniem. Mimo to koncentrujemy nasze działania na tym, aby w jak największym stopniu korzystać z możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych lub innych i wspierać je własnym budżetem. Dlatego składamy wnioski i pozyskujemy dofinansowanie. Dzięki temu możemy unikać kolejnego kredytowania, a budżet nie jest obciążony koniecznością dodatkowych spłat- mówi Starosta Dariusz Lasecki.
O tym, że słowa Starosty w pełni pokrywają się ze stanem faktycznym świadczą dane liczbowe.
Na początku obecnej kadencji, w grudniu 2014 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 16.894.570 zł. Obecnie, według stanu na dzień 30 września 2016 r. zadłużenie wynikające z zaciągniętych wcześniej kredytów wynosi 14.474.570. Co oznacza, że Powiat Myszkowski obniżył w obecnej kadencji stan zadłużenia aż o 2.420.000 zł.
11.jpg
Tak prezentuje się ukończony ciąg pieszo-jezdny w ZS nr 1  kostką brukową

12.jpg
Nowowybudowana hala do zajęć praktycznych – inwestycja Powiatu z 2015 roku w ZS nr 1

13.jpg
Otwarcie kompleksu gastronomiczno-hotelarksiego w Zespole Szkół w Żarkach

14.jpg
W nowym kompleksie uczniowie ZS w Żarkach uczą się zawodu

15.jpg
W nowym kompleksie uczniowie ZS w Żarkach uczą się zawodu

Mimo braku wysokiego wielomilionowego kredytowania (jedynie w 2015 r. Powiat Myszkowski zaciągnął kredyt na 520 tys. zł), w czasie minionych dwóch lat udało się zrealizować wiele inwestycji.
Remont szpitala powiatowego – lepsza jakość usług medycznych

Rok 2015 był okresem dużej inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie. Przebudowano Oddział Dziecięcy w zakresie adaptacji starej części budynku szpitalnego.
Powiat Myszkowski przekazał na inwestycję prawie 1,5 mln zł.
Przebudowa Oddziału Dziecięcego to przede wszystkim wynik zaangażowania Zarządu Powiatu Myszkowskiego, który po przeanalizowaniu aktualnego stanu poszczególnych sektorów Szpitala, zaproponował przeznaczenie środków z budżetu powiatu na tę inwestycję jako najpilniejszą.
Dzięki temu dziś Oddział prezentuje się wspaniale. Wystarczy wejść do zupełnie nowych, świetnie wyposażonych, kolorowych i pełnych światła pomieszczeń, aby przekonać się, że dzieci trafiające do myszkowskiego Szpitala mają zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 505 271,58 zł, w tym dofinansowanie Powiatu Myszkowskiego – 1 473 957,04 zł, a środki własne Szpitala – 31 314,54 zł.
W trakcie modernizacji wykonano m.in. roboty budowlane o charakterze konstrukcyjnym i wykończeniowym; powstały nowe instalacje sanitarne, ciepłej wody i centralnego ogrzewania; zamontowana została instalacja elektryczna i wentylacji mechanicznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że Oddział rozlokowany jest na dwóch kondygnacjach. Na I piętrze znajduje się Pododdział Dzieci Młodszych, gdzie zgromadzono 18 łóżek. Piętro wyżej jest Pododdział Dzieci Starszych z 11 łóżkami.
Pododdział Dzieci Młodszych tworzy 5 sal chorych, w tym jedna sala wzmożonego nadzoru z dyżurką pielęgniarską, jedna izolatka, śluza, pokój zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój ordynatora, pokój rodziców z łazienką, pokój lekarzy z łazienką personelu, kuchnia mleczna i in.
Pododdział Dzieci Starszych to 3 sale chorych – każda z węzłem sanitarnym, gabinet zabiegowy, pokój pielęgniarki oddziałowej, kuchenka oddziałowa, pokój przygotowawczy, punkt pielęgniarski i in.
Pododdziały dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

Ta ważna inwestycja w dużej mierze zmieniła oblicze myszkowskiego Szpitala, który z roku na rok staje się coraz bardziej okazały i reprezentacyjny.

16.jpg
Otwarcie wyremontowanego Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie

17.jpg
Ze środków Powiatu Myszkowskiego zakupiono karetkę dla szpitala, druga została kupiona z budżetu Województwa; w przyszłym roku Powiat kupi kolejny pojazd; dzięki temu Szpital w Myszkowie będzie dysponował trzema nowymi karetkami

18.jpg
Szpital: trwają prace na Oddziale Dziecięcym, do otwarcia jeszcze daleko, ale Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki z Zarządem wizytuje inwestycję

Obecnie trwa inwestycja pod nazwą Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie Etap III – Interna I piętro, Endoskopia, Apteka, Korytarz. Powiat Myszkowski przeznaczył na te prace 800 tys. zł w 2016 r. Na rok następny zaplanowana jest kwota 2 milionów zł.

Inwestycje drogowe – lepsza sieć komunikacyjna

W dziedzinie budownictwa drogowego Powiat Myszkowski w ciągu minionych dwóch lat zanotował wyniki na poziomie ok. 7,7 mln zł przeznaczonych na inwestycje drogowe. Stan sieci drogowej znacznie się poprawił, a kolejne inwestycje już są zaplanowane. Wykonano remonty i budowy na długości 13,9 km dróg powiatowych oraz 6 km chodników.
W wyniku decyzji Zarządu Powiatu, w każdej gminie były i są prowadzone prace drogowe. Należy przy tym mocno podkreślić, że większość tych inwestycji została dofinansowana ze środków zewnętrznych.

19.jpg
Siłownia w Zespole Szkół nr 1 z nową posadzką i sprzętem

- Inwestycje drogowe zawsze były jednym z priorytetów powiatowej gospodarki. Stan dróg powiatowych ma wielkie znaczenie dla całego systemu komunikacyjnego. Drogi o statusie powiatowym łączą gminy i miejscowości oraz stanowią ważną nic tranzytową. Troska o ich stan jest więc czymś naturalnym. Dbamy o to, aby inwestycje przebiegały sprawnie i prezentowały wysoki poziom jakościowy. Dlatego jako Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolujemy postępy prac budowlanych i remontowych. Oczywiście, zależy nam także na dobrym finansowaniu inwestycji drogowych, więc staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych, czy to z budżetu województwa, czy państwa. Bardzo ważna jest współpraca z gminami naszego Powiatu. Systematycznie prowadzimy rozmowy i negocjacje z burmistrzami i wójtami, czego wynikiem są inwestycje powiatowe współfinansowane przez gminy - mówi Wicestarosta Anna Socha-Korendo.


20.jpg
Na drodze Poraj-Jastrząb, gdzie wybudowano nowy chodnik – wspólnie z Gminą Poraj; tu – na zdjęciu Zarząd Powiatu z Wójtem Łukaszem Stacherą

Rok 2015

- wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1013 S Biskupice-Zaborze-Przybynów ETAP II na odcinku Zaborze-granica z powiatem częstochowskim na długości – 2.050 km
– 490.362,88 zł brutto (środki Powiatu Myszkowskiego)

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3807 S odcinek Bliżyce – Sokolniki na długości – 1,950 km; koszt: 1.217.513,56 zł (środki budżetu państwa)
1.217.513,00 zł (środki z Budżetu Państwa – usuwanie klęsk żywiołowych)
0,56 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3807 S odcinek Bliżyce-Sokolniki – na długości 1,898 m; koszt: 290.631,39 zł
290.631,39 zł brutto (w tym roboty dodatkowe 51.631,06 zł brutto)
145.315,70 zł (środki z Gminy Niegowa)
145.315,69 (środki Powiatu Myszkowskiego)

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1010 S Dębowiec – Choroń odcinek od granicy z powiatem częstochowskim przez miejscowość Dębowiec na długości 930 m, koszt:
287.069,04  zł brutto (w tym roboty dodatkowe 135.678,84 zł brutto)  (środki Powiatu Myszkowskiego)

- budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1012 S na odcinku Poraj – Jastrząb ETAP II na długości 818 m; (udział Gminy Poraj w wysokości 50%). Inwestycja w cyklu dwuletnim. W 2016 r. – środki Powiatu Myszkowskiego 150.000 zł.; środki Gminy Poraj – 350.000 zł.
koszt: 546.127,71 zł brutto
546.127,71 zł brutto ( wtym roboty dodatkowe 81.605,20  zł brutto)
273.063,60 zł (środki z Gminy Poraj)
273.064,11 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

-  Wykonanie odwodnienia DP Nr 3806 S w m. Moczydło
14.637,27 zł brutto (środki Powiatu Myszkowskiego)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 S ” Niegowa – Kotowice – Włodowice odcinek od skrzyżowania z DW 792 w m. Kotowice na odcinku 333 m.
85.246,64  zł brutto (środki Powiatu Myszkowskiego)

21.jpg
Taką drogą mieszkańcy jeździli z Kuźnicy do Lgoty Mokrzeszy…

22.jpg
A po takiej jeżdżą dziś – nowy asfalt, pobocza i zjazdy

Rok 2016

- budowa chodnika w miejscowości Trzebniów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806S na odcinku 1300 mb; koszt:
295.066,05 zł brutto
147.533,00 zł (środki z Gminy Niegowa)
147.533,05 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3210S odcinek od skrzyżowania z DK-1 Wojsławice -Cynków na długości 4,520 km; koszt:
1.102.143,80 zł brutto
866.867,65 zł (środki z Budżetu Państwa – usuwanie klęsk żywiołowych)
235.276,15 zł (środki Powiatu Myszkowskiego)

- budowa chodnika w Pińczycach , ulica Ogrodowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3803S na długości 785 m, koszt:
151.863,08 zł
Gmina Koziegłowy zobowiązanie pokrycia 50% zadania

- budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S na długości 990 m; koszt: 388.819,24 zł
388.819,24 zł
Gmina Koziegłowy zobowiązanie pokrycia 50% zadania

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3800S, odc. od skrzyżowania z DW 789 – Lgota Górna-Lgota Mokrzesz-Kuźnica Nowa na długości 3,45 km; koszt:
2.013.050,35 zł
1.649.000,00 zł (środki z Budżetu Państwa – usuwanie klęsk żywiołowych)
Gmina Koziegłowy zobowiązanie pokrycia do 365.000,00 zł

23.jpg
W latach 2015-2016 Powiat Myszkowski przeznaczył łącznie 50.000 zł na zakup radiowozów dla myszkowskiej KPP

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S
ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od ul. Mickiewicza do końca zabudowań na długości 245 m, koszt:
68.910,00 zł
Gmina Żarki zobowiązanie pokrycia do 37.500,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1712S Niegowa – Ogorzelnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa na długości 0,682 km; koszt:
716.028,10 zł (cena wybranej oferty)
358.014,00 zł (środki z Budżetu Państwa)
384.922,00 zł (środki Powiatu Myszkowskiego i Gminy Niegowa 50/50)

Obok wymienionych wyżej inwestycji powiatowych, należy dodać ważną inwestycję, prowadzoną przez Wojewódzki Zarząd Dróg. Jest nią obwodnica Myszkowa. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu Myszkowskiego ze Starostą Dariuszem Laseckim – w pierwszej kolejności będzie wykonany odcinek przy ul. Pułaskiego, przebiegający przez zrewitalizowane tereny inwestycyjne, przeznaczone przez Powiat Myszkowski na sprzedaż.
Odcinek projektowanej obwodnicy wynosi 8,4 km relacji DW 791 Myszków – Mrzygłód (ul. Zawiercka). Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2017 r.Szacunkowy koszt budowy ok. 100,0 mln.


24.jpg
Tak prezentują się obecnie wyremontowane i świetnie wyposażone sale na Oddziale Pediatrycznym

25.jpg
 Tak prezentują się obecnie wyremontowane i świetnie wyposażone sale na Oddziale Pediatrycznym

Inwestycje w szkolnictwie – lepsze warunki nauki i start w dorosłość

Zarząd Powiatu Myszkowskiego znaczne środki przeznaczył na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych – zarówno te bieżące, wynikające z codziennej eksploatacji, jak i duże inwestycje poprawiające warunki pracy w szkołach. Na te cele Zarząd pozyskał środki zewnętrzne.
Na poprawę warunków kształcenia Powiat Myszkowski pozyskał łącznie ok. 8,2 miliona zł. Środki te zostaną wydatkowane na projekty miękkie dla uczniów w ramach kształcenia zawodowego, wzmocnienia potencjału edukacyjnego i infrastruktury edukacyjnej oraz kompleksową termomodernizację. Środki te częściowo już wydatkowano, pełna realizacja nastąpi w 2017 roku.
- Poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Myszkowskim jest bardzo wysoki, o czym świadczą coroczne wyniki matur. Uczniowie opuszczający gimnazja wiedzą, że wybierając nasze placówki, trafiają do ośrodków gwarantujących naukę w znakomitych warunkach. Jako Zarząd Powiatu przykładamy wielką wagę do szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dbamy o to, aby oferta oświatowa była atrakcyjna i przystosowana do charakterystyki rynku pracy. Obecnie pozyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów miękkich w szkołach oraz kompleksowych remontów, które rozpoczniemy w przyszłym roku – mówi Członek Zarządu Rafał Kępski.
W ramach inwestycji, remontów i przygotowania dokumentacji technicznej w okresie obecnej kadencji wykonano następujące prace w szkołach na kwotę blisko 805 000,000 zł (ponadto w szkołach regularnie prowadzono usługi i drobne naprawy):
Zespół Szkół w Żarkach:
- przebudowa kompleksu gastronomiczno-hotelarskiego, montaż drzwi zewnętrznych, położenie posadzki w siłowni szkolnej. Ponadto wykonano dokumentację techniczną na remont instalacji elektrycznej, na kompleksową termomodernizację z przebudową dachu oraz kształcenie zawodowe– realizacja w 2017 roku.
Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie:
- budowa hali do zajęć praktycznych, wymiana wykładziny i remont szatni, obsadzenie szkoły krzewami i drzewkami, remont pasa pieszo-jezdnego z utwardzeniem kostką brukową, wymiana ogrodzenia oraz balustrady. Dokumentacja techniczna na remont instalacji technicznej.
Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie:
- naprawa centralnego ogrzewania
Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie:
- remont w kąciku kawowym i montaż systemu antywłamaniowego

- Szkoły w naszym Powiecie cechuje bardzo dobre wyposażenie i wysoka jakość kształcenia, które gwarantuje wyspecjalizowana kadra nauczycielska. Jako Powiat mocno inwestujemy w szkolnictwo i wyposażenie szkół, bo to jest nasza przyszłość, bo chcemy, aby wszystkie placówki ponadgimnazjalne były jak najbardziej atrakcyjne dla uczniów. Młodzież kończąca gimnazja ma dziś możliwość wyboru w naszych szkołach niemal każdej dziedziny wiedzy lub zawodu. Jakość naszych placówek i ich różnorodność często przewyższa kontroferty szkół spoza Powiatu Myszkowskiego. Tutaj każdy młody człowiek znajdzie coś dla siebie. W budowaniu oferty edukacyjnej przykładamy wielką wagę do realiów i wymogów rynkowych, a szkoły monitorują bieżącą specyfikę zatrudnienia- dodaje Wicestarosta Anna Socha-Korendo

26.jpg
Powiat Myszkowski zorganizował bezpłatne badania profilaktyczne USG dla 200 dzieci pod hasłem „NIE nowotworom u dzieci”

Działalność bieżąca

Działalność inwestycyjna, wsparcie edukacji i spraw zdrowotnych to tylko najbardziej spektakularne sfery działań. Ponadto Powiat Myszkowki stale prowadzi działalność bieżącą na rzecz mieszkańców, działa na niwie sportowej i kulturalnej wspierając organizacje pozarządowe, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, ochrony środowiska i wiele innych.
W latach 2015 i 2016 Powiat przeznaczył łącznie 50.000 zł na zakup nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
Warto dodać, że Powiat Myszkowski działa na rzecz dzieci. Dzięki specjalnej akcji profilaktycznej we współpracy Zarządu Powiatu i Fundacji McDonalda 200 dzieci zostało bezpłatnie przebadanych metodą USG. Hasło akcji brzmiało: NIE nowotworom i dzieci.

Powiat Myszkowski funkcjonuje sprawnie. Współpraca na linii Zarząd-Rada Powiatu układa się pomyślnie i stanowi fundament działalności samorządowej oraz pozwala na szybkie i sprawne wykonywanie zadań własnych Powiatu.
Ta działalność odbywa się także w ramach pracy jednostek powiatowych – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Zarząd Powiatu Myszkowskiego składa podziękowania Radnym Rady Powiatu Myszkowskiego, pracownikom administracji Starostwa i jednostek powiatowych oraz wszystkim, którzy angażują się w działalność samorządu powiatowego za odpowiedzialną i udaną współpracę, pełną merytorycznych dyskusji i uwag. Dzięki temu udało się tak wiele osiągnąć.
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

XI Regionalna Prezentacja Stołów Wigilijno – Bożonarodzeniowych

Po raz 11 odbyła się prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych. Impreza miejsce miała w Pankach. Powiat Myszkowski reprezentowali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras i Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar.

stoly1.bmp
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras i Radny Józef Lazar podczas prezentacji stołów wigilijno-bożonarodzeniowych razem z zespołem „Ziemianki” z Koziegłów

Razem z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich w hali sportowej zjawiło się ok. 30 wystawców, którzy prezentowali rękodzieła, potrawy, ozdoby świąteczne i wszystko co tylko potrzebne jest w każdym domu w okresie Świąt.

Podczas prezentacji można było spróbować wielu potraw, kupić ręcznie wykonane ozdoby choinkowe i posłuchać kolęd w wykonaniu dzieci z przedszkoli i szkół Gminy Panki.  Celem imprezy było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i zachęcenie do dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą.

Honorowy Patronat nad spotkaniem objęli Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, J.E. Ks. Biskup Antoni Długosz, Prezes KZRKiOR – Władysław Serafin, starostowie powiatów: częstochowskiego – Andrzej Kwapisz, lublinieckiego – Joachim Smyła, kłobuckiego – Henryk Kiepura oraz Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski.

stol2.bmp
od prawej: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras i Radny Józef Lazar 

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie wigilijne u “Malw”

W poniedziałek na wieczerzy wigilijnej spotkały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Malwy” z Poraja i panowie z „Jurajskiej Kapeli Biesiadnej. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo. Nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd i życzeń. Podsumowany został 2016 rok działalności Koła i zespołu.


Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Malwy” na czele z Haliną Podlejską i panowie z Jurajskiej Kapeli Biesiadnej, której szefuje Mirosław Podlejski na co dzień występują na terenie gminy i województwa śląskiego. Przy wspólnym świątecznym stole razem z Malwami i Kapelą zasiedli Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Wicewójt Gminy Katarzyna Kaźmierczak, Sekretarz Gminy Poraj Maria Gurbała, Dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk. Atmosfera była prawdziwie świąteczna.

malwy2.bmp
Wicestarosta Anna Socha-Korendo razem z Wójtem Gimny Poraj Łukaszem Stacherą, Wicewójtem Katarzyną Kaźmierczak, Sekretarzem Gminy Poraj Marią Gurbałą, Dyrektor GOK Magdaleną Ryziuk Wilk

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Wigilia Gminna 2016

Radni, sołtysi, duchowni, władze Gminy Poraj oraz zaproszeni goście spotkali się w sali OSP w Choroniu na Wigilii Gminnej w środę 14 grudnia. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.


wigiliapopraw.bmp
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo z przy wspólnym stole z Sekretarzem Gminy Poraj Marią Magdaleną Gurbałą

Gospodarzem opłatkowego spotkania były Wójt Łukasz Stachera, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wicestarosta Anna Socha-Korendo, wicewójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, księża z parafii w naszej gminie: ks. prałat prof. Marian Duda, ks. Jan Lisiecki- proboszcz parafii w Choroniu, ks. Marek Latos- proboszcz parafii w Jastrzębiu, ks. Zdzisław Zgrzebny- proboszcz parafii w Poraju, siostra Judyta – dyrektor Domu Opieki Społecznej ,,Caritas” w Poraju wraz z siostrą Kingą , przewodniczący Rady Gminy Poraj – Andrzej Pawłowski, sekretarz Gminy Poraj – Maria Magdalena Gurbała wraz z kierownikami referatów Urzędu Gminy, skarbnik – Jadwiga Zasik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Celina Giermala, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju – Anna Wągrowska – Kumor, pełniąca obowiązki kierownika ZEAS- Anna Kukla ,dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych Gminy Poraj, kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Jerzy Ślusarz, główny specjalista w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Myszkowie, zarząd gminny OSP na czele z prezesem Mariuszem Karkochą, prezesi jednostek gminnych OSP oraz druhowie strażacy, członkowie Związku Kombatantów – na czele z prezesem Józefem Gajdzikiem, prezes Związku Żołnierzy WP – Grzegorz Sawicki, przewodniczący Kół Emerytów wraz z reprezentacjami, prezesi oraz członkowie organizacji pozarządowych, zespoły działające przy GOK wraz z instruktorami, koła KGW z Gminy Poraj.

Jak nakazuje tradycja, nie ma wigilii bez kolędowania. W ramach części artystycznej tego wieczoru zaprezentowali się: Orkiestra Dęta z Choronia, Szalona Piątka Plus, Zespół Wokalno- Instrumentalny z Żarek Letniska, KGW ,,Malwy”, KGW „Kalina” oraz Kapela Biesiadna z Choronia. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć tradycyjne, polskie kolędy, które wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Także przepiękna dekoracja sali przyczyniła się do tego, ze zaproszeni goście poczuli niezwykłą atmosferę nadchodzących świąt. Choinka przygotowana przez OSP z Choronia została w tym roku udekorowana koronkowymi cudeńkami wykonanymi ręcznie, przez uczestniczki warsztatów szydełkowania organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Przybyli goście przy świątecznym stole wspólnie przeżyli Wigilię, która była wstępem do Świąt obchodzonych w każdej z rodzin.

choron.bmp
Goście przy stole wigilijnym

choron3.bmp
Orkiestra Dęta z Choronia

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Nowe karetki oficjalnie przekazane

Dwie nowe karetki zostały uroczyście przekazane i oddane do użytku. Myszkowski Szpital Powiatowy powiększył swój tabor ratowniczo-medyczny o znakomicie wyposażone Mercedesy Sprintery 319.


karetki6.jpg
Symboliczne przecięcie wstęgi, od tej pory karetki już oficjalnie mogą wypełniać swoje zadanie; wstęgę przecinają: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Dyrektor SP ZOZ Khalid Hagar, Kierownik Działu Pomocy Doraźnej lek. med. Jerzy Waligóra

Koszt obu karetek to ok. 900 tys. zł. Jeden z pojazdów został zakupiony na wniosek Zarządu Powiatu z budżetu Powiatu Myszkowskiego – za 500 tys. zł, drugi ze środków Województwa Śląskiego – za 400 tys. zł.

Jak informuje Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Powiat Myszkowski planuje zakup kolejnej karetki w przyszłym roku.

Przekazanie karetek odbyło się w czwartek na placu szpitalnym. W uroczystości uczestniczyli specjalni goście: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Członkowie Zarządu Powiatu Jakub GrabowskiRafał KępskiMariusz Morawiec, radni gminni i powiatowi, personel medyczny myszkowskiego szpitala.

karetki3.jpg
Goście zebrani na placu szpitalnym tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Gości powitał gospodarz uroczystości – Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Khalid Hagar, dziękując przy tym Wojewodzie, Staroście, Zarządowi Powiatu i Radzie za wsparcie i zakup samochodów.

Bez nowych karetek znacznie trudniej byłoby na czas dotrzeć do chorego. W planach jest już zakup następnej karetki. Chciałbym podkreślić, że stawiamy na jakość i na bardzo wysoki poziom sprzętu medycznego i naszych samochodów. Dlatego parametry techniczne samochodów zostały tak dobrane, aby były bardzo wysokie. Oba pojazdy będą długo i bezawaryjnie nam służyć – mówił Dyrektor Khalid Hagar podczas uroczystości.

karetki4.jpg
Dyrektor Khalid Hagar wita przybyłych

Zaraz potem głos zabrał Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, mówiąc, że rzadkością jest przekazywanie środków wojewódzkich na system ratownictwa medycznego.

Jedna z tych karetek trafiła do Powiatu Myszkowskiego. To jest potrzeba społeczeństwa. Robimy wszystko, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i byli pewni, że pomoc nadejdzie szybko - powiedział Wicewojewoda.

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przyłączył się do podziękowań Wicewojewodzie za jedną z karetek. Jednocześnie dodał, że już w najbliższym czasie Powiat zakupi kolejną karetkę.

To jeszcze bardziej podniesie standard medyczny i ratowniczy w naszym Szpitalu. Panu Dyrektorowi gratuluję, Panu Wojewodzie dziękuję, a wszystkim państwu życzę, aby te pojazdy jak najrzadziej musiały wyjeżdżać w trasę w nagłych przypadkach - powiedział Starosta.

karetki7.jpg
Wspólne zdjęcie przedstawicieli władzy wojewódzkiej i samorządowej; od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Radna Powiatu Dorota Khalid-Hagar, Członkowie Zarządu Powiatu Jakub Grabowski i Mariusz Morawiec, Radna Powiatu Wiesława Machura, Wicewojewoda Mariusz Trepka, Radna Powiatu Jolanta Koral, Dyrektor SP ZOZ Khalid Hagar, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Radny Powiatu Michał Trojakowski, lek. med specjalista chirurg Mariusz Mrożek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kolasa-Gotkowska, Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski, Kierownik Działu Pomocy Doraźnej lek. med Jerzy Waligóra

Nowe karetki Mercedes Sprinter posiadają bardzo dobre i ponadstandardowe wyposażenie. Na pokładzie mają m.in. respiratory i specjalne fotele dla zespołu ratunkowego lub pacjenta, posiadające wbudowany system umożliwiający transport dzieci.

W samochodach znajduje się krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, który pozwala na transport pacjenta po schodach np. z górnych pięter.
W jednej z karetek znajduje się defibrylator. Samochody mają także ssaki przenośne i plecaki ratownicze, z których można korzystać w trakcie jazdy, oraz nowoczesne i wielozadaniowe nosze, umożliwiające transport w pozycji drenażowej.
Samochody posiadają mocne silniki wysokoprężne i automatyczną skrzynię biegów.

karetki1.jpg
Tak wygląda wnętrze karetek

karetki2.jpg
A oto pojazdy w pełnej krasie

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Światełko Betlejemskie w Starostwie

Na ręce Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego zostało przekazane „Betlejemskie Światło Pokoju”. Tegoroczne hasło akcji to” Odważnie twórzmy pokój”.

swiatlo1.jpg
Starosta Dariusz Lasecki odbiera Światło Pokoju z rąk myszkowskich harcerzy

Jak co roku harcerze przekazują Betlejemskie Światło władzom samorządowym w całym kraju. Dzisiaj dotarło również do Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, który odebrał je w asyście Wicestarosty Myszkowskiego Anny Sochy-Korendo i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego. 

Światełko odbierane było od skautów ze Słowackiej miejscowości Svit i przekazane zostanie dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód: do Niemiec, a także na północ do Danii.

Hufiec Myszkowski reprezentowali Mateusz DudekPatrycja JędrusiakDaria Furman i Dawid Uchnast.
Tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju trwa od 1986 roku, kiedy to dzieci austriackie przywiozły Światło Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Pierwotnie akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Płomień z Betlejem trafia najpierw do Wiednia, następnie przekazywany jest skautom z Europy.

swiatlo2.jpg
Betlejemskie Światło Pokoju płonie w obecności Starosty Dariusza Laseckiego, Wicestarosty Anny Sochy-Korendo, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego i harcerzy

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Pożegnanie ustepującego Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie

Uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie  – insp. Lecha Bugaja odbyła się dzisiaj o 10:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie. Powiat Myszkowski reprezentowali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski.


komendant2.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski razem z Komendantem Powiatowym insp. Lechem Bugajem

Podczas uroczystości – zgodnej z ceremoniałem policyjnym – insp. Lech Bugaj został pożegnany, a na jego miejsce powołany został jego zastępca mł. insp. Jacek Kurdybelski.  Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podziękował Komendantowi za owocną współpracę i rzetelna służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Od władz Powiatu zostały wręczone okolicznościowy dyplom, bukiet kwiatów i nagrody.

Na obchodach zakończenia służby insp. Lecha Bugaja pojawili się też przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, Wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto-Mazur, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak i Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.

komendant1.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wręcza Komendantowi insp. Lechowi Bugajowi okolicznościowy bukiet kwiatów

komendant3.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Koreno, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzebski, Wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto-Mazur razem z uczestnikami uroczystości

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Świąteczne Granie w Poraju

Dwudniowa impreza muzyczna „Świąteczne Granie” przyciągnęła rzesze miłośników dobrej muzyki i świątecznego nastroju. Można było nie tylko posłuchać, ale i popróbować – wspaniałych świątecznych wyrobów lokalnych. Nie zabrakło konkursów i zabaw. Wicestarosta Anna Socha-Korendo reprezentowała Powiat Myszkowski podczas finału konkursu na stroik bożonarodzeniowy.


stroik3.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Wicewójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski i Dyrektor GOKu – Magdalena Ryziuk-Wilk razem z laureatami

Pierwszego dnia, w sobotę, zaprezentowały się dzieci i młodzież, a w niedzielę na scenie można było oglądać występy dorosłych. Sala widowiskowa w kinie Bajka pękała w szwach. Nic to dziwnego, bo występy były piękne, a różnorodność utworów i możliwość celebrowania okresu przedświątecznego to okazja do znakomitej zabawy.
W drugi dzień można było skosztować potraw bożonarodzeniowych przygotowanych przez KGW Kalina.

W niedzielę miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Nagrody dla najlepszych wręczali Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Wójt Łukasz Stachera.

Na konkurs przysłano 21 prac. Jury wyłoniło następujących laureatów.

kategoria:  GIMNAZJUM
    I miejsce -
- Barbara Wywiał – Gimnazjum im. Jana Pawła II, Żarki Letnisko
    II miejsce -
- Klaudia Michalik – Gimnazjum im. Jana Pawła II, Żarki Letnisko
    III miejsce -
- Zofia Bączyńska – Gimnazjum im. Jana Pawła II, Żarki Letnisko
- Maria Janusiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II, Żarki Letnisko

    Wyróżnienia:
- Kornel Czaplewski – Gimnazjum im. Jana Pawła II, Żarki Letnisko
- Emilia Rogalska – Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju
    kategoria: DOROŚLI
    I miejsce -
- Anna Błaszczyk
    II miejsce
- Magdalena Rogalska
- Anna Pasek
    III miejsce -
- Justyna Kondys

    Wyróżnienia:
- Barbara Pasternak
- Maryla Kowalska

stroik5.jpg

stroik.jpg

stroik2.jpg

stroik4.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Uśmiech na oddziale dziecięcym

Przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego wizytowali Szpital Powiatowy, w którym trwa kolejny etap przebudowy starej części obiektu. A ponieważ był to akurat 6 grudnia, odwiedzili Oddział Dziecięcy, co okazało się niezwykłą niespodzianką dla najmłodszych.


mik1.jpg
Na Oddziale Dziecięcym zjawili się goście ze Starostwa – Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członek Zarządu Mariusz Morawiec, przywożąc podarunki dla przebywających w Szpitalu dzieci. Maskotki i słodkości wręczono wspólnie z Dyrektorem SP ZOZ Khalidem Hagarem, Ordynator Oddziału Katarzyną Dewor, Radną Rady Powiatu, Lekarz Pediatrą Dorotą Kaim-Hagar oraz paniami z personelu Oddziału

Dzieci, które w dzień przybycia św. Mikołaja muszą spędzać w szpitalu, z pewnością tęsknią za domem i bywają smutne, niecierpliwiąc się na myśl o prezentach.

A tymczasem wystarczy mała niespodzianka, aby twarze dzieci rozjaśnił uśmiech.
Dziś na Oddziale Dziecięcym zjawili się niezwykli goście: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członek Zarządu Powiatu Mariusz Morawiec, którzy wspólnie z Dyrektorem SP ZOZ Khalidem Hagarem, Ordynator Oddziału Katarzyną Dewor i Radną Powiatu Myszkowskiego, lekarz pediatrą Dorotą Kaim-Hagar – wręczyli przywiezione przez siebie prezenty.

Było to bardzo miły akcent wizyty w szpitalu, zwłaszcza dla dzieci, którym na widok pluszowych misiów od razu uśmiechały się buzie.

mik2.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wręcza pluszowego misia małemu chłopcu

mik3.jpg
Starosta Dariusz Lasecki za chwilę przekaże maskotki i słodkosci dzieciom na sali

mik4.jpg
Członek Zarządu Mariusz Morawiec przeakuje misia najmłodszemu dziecku na Oddziale

mik5.jpg
Nowy pluszowy przyjaciel…

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Zadbajmy o wodę na wsi

Podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podsumowano konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi”. Uczestnicy i goście zostali przywitani przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowę. Powiat Myszkowski reprezentowała Anna Szczygieł  Inspektor ds. gospodarki wodnej.


zadbajamy.jpg
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa razem z laureatami konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości mieszkańców dotyczącej prawidłowego kształtowania zasobów wodnych na obszarach wiejskich. Ma ona tam podstawowe znaczenie, szczególnie dla produkcji rolnej. Przez lata to spółki wodne czuwały nad urządzeniami melioracji wodnej. Jednak w ostatnim czasie nie są w stanie w pełni realizować swoich zadań. W efekcie dochodzi do pewnych zaburzeń, które skutkują podtopieniami.

Nagrody przyznano w IV kategoriach:

Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią.

•    I nagroda: Brabara Karnas-Greń
Fotografia pt. „Stawy zaklęte w grafice”
•    II nagroda: Grzegorz Pastwa
Fotografia pt. „Wodny bezkres”
•    III nagroda: Józef Cisło
Fotografia pt. „W lustrze historii”
•    Wyróżnienie: Oskar Kowalski
Fotografia pt. „Dziewczyna z bańką wody”

Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 15. roku życia.

•    I nagroda: Szymon Ćwikliński
Fotografia pt. „Mglisty poranek”
•    II nagroda: Jakub Sajecki/ Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, Rębielice Szlacheckie
Fotografia pt. „Szanuj rzekę, bo kiedyś możesz łowić tylko takie okazy”
•    III nagroda: Weronika Strzędała/ Gimnazjum w Strumieniu
Fotografia pt. „Zachód słońca”
•    III nagroda: Tobiasz Kucharczyk/ Zespół Szkolno-Przedszkolny Lindów
Fotografia pt. „Moja wieś nad wodą”

Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich województwa śląskiego
Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie województwa śląskiego.

•  I nagroda: Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
Milena Szczypka
Kamila Menrdok
Agata Kajstura
Plakat naukowy/poster pt. „Analiza właściwości wody rzeki Wisły oraz bioróżnorodności roślinności w strefie nabrzeżnej Wisły i Knojki w obrębie Gminy Strumień”•
•  II nagroda: Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
Angelika Rak
Plakat naukowy/poster pt. „Nie zanieczyszczaj”
•  III nagroda: Laura Sikora
Plakat naukowy/poster pt. „Czysta woda = Piękna wieś
Wyróżnienie:
•    Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
Patryk Tyrek
Filip Tyrek
Plakat naukowy/poster pt. „Wybieram wodę bo to dar życia”
•    Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
Julia Gorgoń
Wiktoria Wolska
Daria Jaros
Plakat naukowy/poster pt. „Dbaj o wodę”
•    Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
Aleksandra Gosek
Julita Mysłek
Jagoda Sosnecka
Plakat naukowy/poster pt. „W gospodarstwie zdrowo i kolorowo”

Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego
Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie województwa śląskiego na podstawie przepisów Działu VII Spółki wodne i związki wałowe ustawy z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne.

•    I nagroda: Rejonowy Związek Spółek Wodnych Bielsko-Biała
Miejsko-Gminna Spółka Wodna Czechowice-Dziedzice
Za zadanie: „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego R-D-Z w Bronowie w rejonie ul. Rudzkiej na dł. 850 mb”
•    II nagroda: Związek Spółek Wodnych w Zawierciu
Za zadanie: „Konserwacja rowu nr 9 na długości 75 mb, obiekt Marciszów, m. Zawiercie”
•    III nagroda: Gminna Spółka wodna Jasienica-Jaworze
Za zadanie: „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-114 w Międzyrzeczu Górnym w rejonie ul. Jęczmiennej na długości 560 mb”
Wyróżnienia:
•    Bieruńska Spółka Wodna
Za zadanie: „Konserwacja rowu „k” w Bieruniu-Czarnuchowicach”
•    Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Raciborzu
Za zadanie: „Odbudowa rowu melioracji szczegółowej nr F-1 Ruda Kozielska”
•    Związek Spółek Wodnych w Cieszynie
Za zadanie: „Konserwacja rowu R-@ na odcinku 170m w Zebrzydowicach”

Wszystkie prace uczestnicy konferencji mogli podziwiać podczas projekcji.

Jak ważne znaczenie dla obszarów wiejskich ma woda i jej prawidłowe wykorzystanie opowiadał dr Leszek Trząski z Pracowni Studiów Środowiskowych i Programowania Ochrony Wód.
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe